CBA wie o karze śmierci

➡️koniecznie ściągnij i zainstaluj: ✅https://brave.com/pol538 lub ✅https://brave.com/vci574  albo ✅https://brave.com/mar900

Tym razem zobaczycie, że CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne), którego jedynym zadaniem jest nadzorowanie trwałości monopolu władców Syjonistycznych marionetek z Wiejskiej, jest absolutnie świadome prawdziwych konsekwencji zbrodni popełnianych na rdzennych Polakach.
Na stronie córce CBA, czyli portalu edukacyjnego o Antykorupcji – antykorupcja.gov.pl, znajdziecie zakładkę „czy wiesz, że” w której opisane są przypadki w których orzeka się kare śmierci.
„II RP: kara śmierci za korupcję.
Niedługo po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, za przestępstwa popełnione z chęci zysku przewidywano karę śmierci przez rozstrzelanie.

W czasie, kiedy premierem był Wincenty Witos, marszałkiem sejmu Wojciech Trąmpczyński a ministrem sprawiedliwości Jan Morawski, taką karę przewidywały ustawy z roku 1920 i 1921 o odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku. Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników
(Dz.U. 1921 nr 30 poz. 177 1921.04.06) (…)
Art. 2. Urzędnik, winny: przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej; innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku – będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. (…) Na niższą karę mógł liczyć sprawca korupcji czynnej.Osoba próbująca choćby bezskutecznie wręczyć łapówkę miała być karana ciężkim więzieniem od 4 do 15 lat. Gdyby jednak dopuszczała się takiego przestępstwa „zawodowo” kara była taka sama jak w przypadku urzędnika. (…)
Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art. 2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. (…)
Ustawodawca przewidział jednak klauzulę niekaralności.
Art. 5 (…) Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie. (…) Kary mógł też uniknąć urzędnik winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), który dobrowolnie zwrócił mienie kradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), albo w inny sposób wynagrodził szkodę, zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną.”
To nie wszystko, ustawa to została „uchylona” przez Prezydenta RP – S. Wojciechowskiego, proszę zapoznać się z treścią tej ustawy.
Ustawa z dnia 1 czerwca 1923 r. W przedmiocie uchylenia ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku popełnionych przez urzędników (Dz. U. R. p. N2 30, poz. 177) oraz uzupełnienia art. 149 kodeksu karnego z r. 1903. ,
Art. 1. Uchyla się moc obowiązującą ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników. Postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione lub ograniczone w swem działaniu skutkiem przepisów rzeczonej ustawy, odzyskują moc prawną.
Art. 2. Do art. 149 kodeksu karnego z r. 1903, obowiązującego w b. zaborze rosyjskim, wprowadza się zmiany następujące : w części pierwszej zamiast słów .,występku lub zbrodni” umieścić należy słowa: „wykroczenia, występku lub zbrodni”; w części drugiej zamiast słów: „Jeśli występek lub zbrodnia” umieścić należy słowa: Jeśli wykroczenia, występek lub zbrodnia „; w części, określającej karę, zamiast słów: „za przekupienie do występku” umieścić należy słowa: „za przekupienie do wykroczenia lub występku”.
Art.3. Ustawa niniejsza wchodzi w życIe w dniu 14 od daty jej ogłoszenia.
Art.4. Wykonanie tej ustawy poleca się Ministrowi Sprawiedliwości.
Prezydent Rzeczpospolitej: S. Wojciechowski , Prezes Rady Ministrów: Witos Minister Sprawiedliwości; St. Nowadworski

Linki do ustaw oraz więcej informacji znajdziecie tu www.patreon.com/posts/18636062

➡️zapraszam na stronę, którą przygotowałem TYLKO dla was: https://marcinvam.com ✅ ➡️Kanał o energii i samodoskonaleniu https://youtube.com/c/marcinvam ❤️ __________________________________ 🙋🏼‍♂️Serdeczności dla Patronów na https://patreon.com/pollechicki Wsparcie: https://marcinvam.com/wsparcie ✅ __________________________________ ✅Koniecznie przyłącz się do RODów na https://ariowie.com/rody _________________________________________

➡️ https://vimeo.com/pollechicki

➡️ https://soundcloud.com/marcinvam

➡️ https://facebook.com/vammarcin

Shopping Cart
>